โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบการกำกับดูแล และขับเคลื่อนการปฏิรูปและพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้าน กฏ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบการกำกับดูแล และขับเคลื่อนการปฏิรูปและพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้าน กฏ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 661 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 กรกฏาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล และขับเคลื่อนการปฏิรูปและพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้าน กฏ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปฏิรูปและพลิกโฉม ด้านการวิจัย บริการวิชาการ การจัดการศึกษา การพัฒนากำลังคนและการมอบหมายภาระงานให้เป็นไปตามหน้าที่ใหม่และหน้าที่เดิม เพื่อสร้างการเปลี่ยนเปลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการมีงานทำ สร้างรายได้ และสร้างอาชีพ (Entrepreneurial University) โดยกำหนดให้ทำการสร้างหน่วย Compliance unit ให้กับระบบการวิจัย บริการวิชาการ ระบบการจัดการศึกษาแบบใหม่ (ผลิตภัณฑ์เก่าตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ตลาดใหม่ และผลิตภัณฑ์เก่าตลาดเก่า) รวมถึงระบบการพัฒนากำลังคนและระบบการกำหนดหน้าที่เพื่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาบนฐานสมรรถนะแบบ Micro-credentials ที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้เรียนทั้งในและระบบ การจัดการศึกษาโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-based learning) การจัดการศึกษาเพื่อลดความผิดพร่องของระบบ การจัดการศึกษาที่ยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการศึกษาที่เน้น Co-created ร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต และงานอื่นๆ ที่อธิการมอบหมาย  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา และ มาตรา 27 วรรคห้า และมาตร 27  แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 853/2567 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา