โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของอาจารย์ และนักศึกษา ในโครงการขยายผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นนานาชาติและพิธีรับรางวัล “ASIC Premier Institution” จากประเทศอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของอาจารย์ และนักศึกษา ในโครงการขยายผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นนานาชาติและพิธีรับรางวัล “ASIC Premier Institution” จากประเทศอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                              วันที่ 8 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของอาจารย์ และนักศึกษา ในโครงการขยายผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นนานาชาติและพิธีรับมอบรางวัลผลการประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำทีมเข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานได้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงประกอบด้วย
                              1.ผลงาน: ชุดทดสอบสารเคมีตกค้างในพืชผักและสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย(Test Kit) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ใจทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่งมีแนวความคิดสืบเนื่องจากปัจจุบันนี้การตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างในพืชผัก สำหรับการจำหน่ายหรือบริโภค ทำได้ยุ่งยาก อีกทั้งต้องใช้เครื่องมือชั้นสูงในการตรวจ และมีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้น จึงทำชุดตรวจสารเคมีตกค้าง (Test kit) นี้ขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ที่มีความประสงค์ต้องการทดสอบด้วยตนเองและลดความยุ่งยากของขั้นตอนในการตรวจหาสารพิษ
                              2 ผลงาน:ชุดสาธิตสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สาย ซึ่งเป็นผลงานจากการเข้าร่วมโครงการ Talent Resource Management ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เอกชัย ชัยดี และนายวุฒิไกร ธรรมวรรณ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา