โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน/สาขาวิชา | สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน/สาขาวิชา


ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน/สาขาวิชา    

สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

99 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 0 5372 3979 , โทรสาร : 0 5372 3978

สาขาศิลปศาสตร์    
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                 โทร. 0-5372-3979 ต่อ 5240
    กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      โทร. 0-5372-3979 ต่อ 5211
    กลุ่มวิชาสุขภาพ                         โทร. 0-5372-3979 ต่อ 1150
    สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม    โทร. 0-5372-3979 ต่อ 5220