โลโก้เว็บไซต์ รายละเอียดสาขา | สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รายละเอียดสาขา


สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

ชื่อหน่วยงาน/สาขา :

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) 

      ที่ตั้ง :  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

โทรศัพท์ :

 0 5372 3979

โทรสาร :

 0 5372 3978

 

ประวัติความเป็นมา : สาขาวิศวกรรมอุตสาหการเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี 2550
                                      วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร เทียบโอน เปิดทำการเรียนการสอนปี 2550
                                      วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 4 ปี เปิดทำการเรียนการสอนปี 2555
                                      วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตร 4 ปี เปิดทำการเรียนการสอนปี 2554

     วิสัยทัศน์และพันธกิจ : มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ และปฏิบัติ