โลโก้เว็บไซต์ ผู้สนใจศึกษาต่อ | สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้สนใจศึกษาต่อ


 

Responsive image

 หลักสูตร

หลักสูตร
       ภาษาไทย :     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
        ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
  ปริญญา
    ภาษาไทย :     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
              วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
        ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
              B.Eng.(Industrial Engineering)

 ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่คุณธรรมจริยธรรม
และมุ่งผลิตวิศวกรวิชาชีพ ที่มีความรู้ทางด้านปฏิบัติการพร้อมที่จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านทฤษฏี
เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย

 คณาจารย์

  

 กิจกรรม

 แนวทางการประกอบอาชีพ

วิศวกรรมควบคุม
    วิศวกรรมความปลอดภัย
    วิศวกรประจำโรงงาน
    วิศวกรระบบการผลิต
    วิศวกรซ่อมบำรุง
    รับราชการ
    อาชีพอิสระที่ตรงสาขา