โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา รับรางวัล TM Network Best Performance   | สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา รับรางวัล TM Network Best Performance

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำคณาจารย์ ในโครงการ  Talent Mobility เข้ารับรางวัล TM Network Best Performance โดยนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงาน กิจกรรม Talent Mobility Fair 2017  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 ตุลาคม 2560

“โครงการส่งเสริมให้บุคลากรบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชน หรือโครงการTalent Mobility ”เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคเอกชนมากขึ้น โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นหน่วยงานหลักที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ไปร่วมคิดค้นวิจัย พัฒนา นวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ เชื่อมโยงการทำงานและประสานงานข้อมูลความต้องการระหว่างสถานประกอบการในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และบุคลากรด้าน วทน. ของภาครัฐ จนนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

 

ขอบคุณภาพจาก ทีมงานTalnt Mobility มทร.ล้านนา