โลโก้เว็บไซต์ นศ.วิศวกรรมไฟฟ้า ออกสำรวจป่าชายเลน ณ จ.เพชรบุรี | สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.วิศวกรรมไฟฟ้า ออกสำรวจป่าชายเลน ณ จ.เพชรบุรี

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 4 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

   

 

          เมื่อวันที่ 9-12 มิ.ย. 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลน ได้นำนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีเทียบโอน ห้อง ค.อ.บ.ฟฟ..3.2.จำนวน 23 คนออกนอกพื้นที่สำรวจป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้จริง และยังเป็นโอกาสที่อาจารย์และนักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันนอกสถานบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางบำเพ็ญประโยชน์ปิดท้ายและทำกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ