โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการจัดการ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการจัดการ


 


ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
หลักสูตรการจัดการ  (60B34A บริหารธุรกิจ)
หลักสูตร

ภาษาไทย :    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ        
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Business Administration Program in Business Administration
ปริญญา
ภาษาไทย
:   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)     บธ.บ.  (การจัดการธุรกิจ)        
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Business Management)   B.B.A  (Business Management)

 

ปรัชญาของหลักสูตร
  บูรณาการองค์ความรู้ที่เน้นการปฏิบัติ สันทัดในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ภาษา และเทคโนโลยี   สร้างคนดีที่เป็นคนเก่ง เพื่อการพึ่งพาตนเองสู่สังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีจริยธรรม มีจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน

2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี
     โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ประกอบอาชีพในฐานะนักบริหารขององค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. ประกอบอาชีพในส่วนของผู้บริหารงาน นักวิชาการ/นักวิจัย เป็นพนักงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต
      เป็นนักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจขององค์กร
3. ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐบาล
4. อาจารย์ผู้สอนด้านการจัดการธุรกิจในสถาบันการศึกษา
5. เป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระในด้านบริหารธุรกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว


แนวทางการศึกษาต่อ

          ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในด้านบริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการนวัตกรรม   
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร                60,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา                7,500 บาท
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน                      3,750 บาท

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

         1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

         1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ

         1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ

  • วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)

         2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

         2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         

24

12

3

9

6

3

3

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

      หมวดวิชาเฉพาะ

94

หน่วยกิต

       กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

              

               

       กลุ่มวิชาชีพบังคับ

       กลุ่มวิชาชีพเลือก

25

-

-

39

30

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

       หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต