โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์


ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
หลักสูตรการตลาด  (60B34C บริหารธุรกิจ)

หลักสูตร
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration

ปริญญา
ภาษาไทย 
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อ: บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration
ชื่อย่อ : B.B.A

 

ระยะเวลาของหลักสูตร

       ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยว และการบริการ โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551

 

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

130 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร

12 หน่วยกิต

- บังคับ-สุขภาพ

3 หน่วยกิต

- บังคับ-บูรณาการ

9 หน่วยกิต

- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์

3 หน่วยกิต

- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

94 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

25 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาชีพบังคับ

39 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาชีพเลือก

30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต