โลโก้เว็บไซต์ คณะนักวิจัยพร้อมด้วยทีมงานจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมงาน Thailand  Research Expo  2018   | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะนักวิจัยพร้อมด้วยทีมงานจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมงาน Thailand  Research Expo  2018  

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 สิงหาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 23 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับฟังการรายงานผลการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Thailand  Research Expo  2018” นำโดย ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ลำปาง คณะนักวิจัยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ลำปาง และทีมงานด้านการออกแบบและจัดพื้นที่แสดงผลงานโดยคณาจารย์จากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

     ซึ่งผลจากการเข้าร่วมงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ได้รับรางวัล  Gold   Award  พร้อมถ้วยรางวัลจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในสาขางานวิจัยแบบนวัตกรรมเพื่อการเกษตร  อาหาร  และเทคโนโลยีชีวภาพ   จากผลงานวิจัยเรื่อง “พันธุ์ฟักทองที่มีสารพฤกษเคมีเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสุขภาพ” โดย ผศ.ดร.จานุลักษณ์  ขนบดี ,ดร.รัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา,ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ ,ผศ.ดร.นิอร  โฉมศรี จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง  นอกจากรางวัลดังกล่าวแล้วโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จักสานด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ตามหลักการยศาสตร์ โดยมี ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ให้จัดตั้งเป็น “ศูนย์วิจัยชุมชน” ภาคเหนือ พร้อมรับมอบป้ายประจำศูนย์จาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

     สำหรับงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Thailand  Research Expo  2018” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา และ บางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อรวมรวมและจัดแสดงสุดยอดผลงานวิจัยของประเทศไทย โดยนักวิจัยภาครัฐ ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน การจัดแสดงงานมุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม รวมถึงผลงานวิจัยที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชน และสามารถใช้งานได้จริง