โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากร สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


หัวหน้าสาขาการบัญชี หัวหน้าสาขาการบัญชี
นางวรีวรรณ  เจริญรูป

นางวรีวรรณ เจริญรูป

หัวหน้าสาขาการบัญชี

หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรการบัญชี
นางแววดาว  พรมเสน

นางแววดาว พรมเสน

หัวหน้าหลักสูตรการบัญชี

นางสาวโสภา  เภสัชพิพัฒน์กุล

นางสาวโสภา เภสัชพิพัฒน์กุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางชไมพร  รัตนเจริญชัย

นางชไมพร รัตนเจริญชัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางชนนพร  ยะใจมั่น

นางชนนพร ยะใจมั่น

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสุวิสา  ทะยะธง

นางสุวิสา ทะยะธง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางกรวิกา  ไชยวงศ์

นางกรวิกา ไชยวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสาวจรัสศรี  โนมี

นางสาวจรัสศรี โนมี

อาจารย์ประจำหลักสูตร