โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต


ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตร

ภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

ปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ: บช.บ. (บัญชี)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Accountancy Program
ชื่อย่อ : B.Acc. (Accountancy)

ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัญชีบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
2 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบัญชีและประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างยั่งยืน
3.เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
4.เพื่อฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพบัญชีด้านต่าง ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชีโดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม

แนวทางการประกอบอาชีพ
1.ภาครัฐ : นักวิชาการบัญชีและการเงิน ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายพัสดุ เจ้าหน้าที่สรรพากร นักวิเคราะห์ นักวิจัย อาจารย์ 
2.ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ : พนักงานบัญชีและการเงินสมุห์บัญชี ผู้อำนวยการ ผู้ตรวจสอบและควบคุมภายใน ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3.ประกอบธุรกิจส่วนตัว : ผู้สอบบัญชีอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เปิดสำนักงานบัญชี ที่ปรึกษาการบัญชีและการเงิน ที่ปรึกษาการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน

แนวทางการศึกษาต่อ
ภายหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาการบัญชี (บัญชีมหาบัณฑิต: บช.ม.) หรือ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต: บธ.ม.) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศได้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร                60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา              7,500 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน                    3,750 บาท

 


โครงสร้างหลักสูตร  132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 24 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสุขภาพ 3  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบูรณาการ 6 หน่วยกิต

2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  6  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  3  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3   หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  96 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  45 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต