โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ | สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา

                   การศึกษาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

                   มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

วิสัยทัศน์

                   มีคุณธรรม  นำวิชาการ  เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพ

พันธกิจ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้คู่คุณธรรมส่งเสริม พัฒนา สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติเสริมสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ศิลปะวิทยาการเพื่อบริการวิชาการต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติสนับสนุน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์การ