โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมา | สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประวัติความเป็นมา


สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย   เปิดทำการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2540 สาขาการบัญชี ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี และต่อมาในปีการศึกษา 2557 ได้งดรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเพียงระดับเดียว