โลโก้เว็บไซต์ ตราสัญลักษณ์ และสีประจำสาขา | สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ตราสัญลักษณ์ และสีประจำสาขา


ตราสัญลักษณ์ของสาขาการบัญชี คือ

 

 

สีประจำสาขาการบัญชี :  สีชมพู