โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลติดต่อหน่วยงานสาขาวิชา | สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ข้อมูลติดต่อหน่วยงานสาขาวิชา


ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน/สาขา

ชื่อหน่วยงาน/สาขา : สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ที่ตั้ง :  สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ลขที่ 99 หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ :  0-5372-3971-80 ต่อ 5113-4
โทรสาร : 0-5372-3976